KẾ HOẠCH Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021
Ngày 13/11/2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

        XÃ ĐÔNG QUÝ

 
 
 

Số:  24/ KH- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

                    Đông Quý, ngày   tháng  11  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ  năm 2021

 
 

 

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015,ngày 19/6/2015,

Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND huyện Tiền Hải về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021;

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, 0UBND xã lập kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ xã Đông Quý năm 2021 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
  1. Mục đích

Đảm bảo chất lượng tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và giao quân, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương trong công tác quân sự quốc phòng  năm 2021

Nâng cao nhận thức của cán bộ và toàn thể nhân dân, thanh niên về thực hiện luật NVQS, vừa là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc chấp hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu

Nắm chắc quân số, chất lượng nam công dân trong xã trong độ tuổi thực hiện  Luật nghĩa vụ quân sự năm 2021; trong độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi (tính từ sinh tháng 3/1996 – 2/2003), chú trọng độ tuổi từ (18 - 20) sinh năm 2002 và lấy độ từ đủ 18 đến hết 27 tuổi đối với các nam công dân đã học xong Đại Học, Cao Đẳng( lấy từ tháng 3/1994-2/2003).

Tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy chính quyền từ xã xuống đến thôn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của các ban ngành đoàn thể và nhân dân đối với nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.

Mọi công tác phải được chuẩn bị chu đáo,tỉ mỷ biện pháp thực hiện đồng bộ thống nhất, kiên quyết triệt để có hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thực hiện các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và giao quân đúng luật, an toàn tiết kiệm, đủ chỉ tiêu, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2021.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

 BƯỚC 1 : Ban quân sự xã phối hợp với ban công an, tư pháp, LĐ TB-XH, các ban thôn rà soát, phúc tra lại toàn bộ danh sách thanh niên trong độ tuổi thực hiện LNVQS, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh chính trị, trình độ văn hóa, phân tích tổng nguồn. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2020

Danh sách tổng nguồn:121 thanh niên

Danh sách tạm miễn, tạm hoãn :  41  thanh niên

Danh sách đủ điều kiện sẵn sàng cho tuyển chọn : 80  thanh niên

Danh sách độ tuổi (18 – 25) ; 56 thanh niên

Danh sách độ tuổi (18 – 27) đã học xong đại học , cao đẳng : 24  thanh niên

 BƯỚC 2 :

Ban CHQS xã xuống cơ sở thôn phối kết hợp các ông bí thư, trưởng thôn, thôn đội trưởng của 5 thôn, thông qua danh sách nguồn, rà soát, nắm bắt cụ thể từ đối tượng trong diện thực hiện LNVQS hoàn thành trước ngày 05/11/2020

 Kết quả danh sách nguồn đủ điều kiện cho khàm tuyển năm 2021: 70 thanh niên cho sơ khám tuyển,

Danh sách có mặt ở địa phương 11  thanh niên

Danh sách vắng mặt tại địa phương, đi làm ăn xa : 59  thanh niên

Xuống thông báo cho thanh niên và gia đình có con em trong diện thực hiện luật nghĩa vụ quân sự phải có mặt tại địa phương , hoàn thành trước 1/11/ 2020 để sẵn sàng nhận lệnh khám sơ tuyển,

Thôn Hải Nhuận : 21    Thanh niên (trong đó ĐH,CĐ 7   thanh niên)

Thôn Trà Lý        : 26    Thanh niên(trong đó ĐH,CĐ   8   thanh niên)

Thôn Ốc nhuận   :  10   Thanh niên(trong đó ĐH,CĐ   5   thanh niên)

Thôn Quí đức      :  9     Thanh niên (trong đó ĐH,CĐ  3   thanh niên)

Thôn lơil thành    :  4     Thanh niên (trong đó ĐH,CĐ  0   thanh niên)

 Ban quân sự xã tham mưu cho UBND xã kiện toàn Hội đồng NVQS đúng, đủ thành phần. Tổ chức họp, triển khai công tác sơ tuyển, khám tuyển và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của HĐNVQS, các ban ngành, các thôn, thông báo thời gian, các bước, kế hoạch, có biện pháp quản lý nguồn sẵn cho khám tuyển. Đồng thời xuống lệnh điều động sơ tuyển vào ngày 8 /11/2020,

Địa điểm tổ chức khám sơ tuyển tại trạm y tế xã.

Thời gian khám sơ tuyển: 7 giờ 30 phút vào ngày 23/11/2020

Thông báo rộng rãi danh sách khám sơ tuyển trên hệ thống đài truyền thanh từ ngày 10 /11/2020.

BƯỚC 3 :

Tổ chức khám sơ tuyển tại xã ,căn cứ vào kết quả lấy từ sức khỏe loại 1 đến loại 3, đồng thời xuống lệnh khám tuyển vòng 2 tại huyện cho thanh niên đủ điều kiện, thông báo đến các ban chi ủy, các ban thôn và công khai trên hệ thống đài truyền thanh của xã

Thời gian khám huyện  : ngày 14 tháng 12 năm 2020

Địa điểm : Tại ban chỉ huy quân sự  huyện Tiền Hải.

 

 

 BQS xã chủ động phương tiện phối hợp các ngành tổ chức đưa thanh niên đi khám huyện,xét nghiệm HIV- Ma tuý đối với thanh niên có kết luận đủ điều kiện sức khoẻ từ loại1 đến loại 3, an toàn Phấn đấu đảm bảo đủ chỉ tiêu và có số dư dự phòng (căn cứ vào tình hình thực tế có thể khám bù khám vét ) ban quân sự xã chủ động, hoàn thành trước tết nguyên đán,

BƯỚC 4 :

Quản lý số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ và hoàn thiện hồ sơ lý lịch hồ sơ BHYT cho thân nhân của thanh niên nhập ngũ, đồng thời thông báo tới các ban ngành đoàn thể, các ban chi ủy, các ban thôn và gia đình có con em trong diện sẵn sàng nhập ngũ,

BƯỚC 5 :

Tổ chức , thâm nhập  chốt quân số với tinh thần ba gặp bốn biết  theo kế hoạch của huyện

Thời gian  từ ngày 8./12/ 2020  đến 11./12./ 2020

BƯỚC 6 :

       Giao lệnh gọi nhập ngũ theo đúng quy định , giới thiệu, tham mưu đề xuất kết hợp với ban chi ủy các thôn , ban chấp hành đoàn xã , thường trực đảng ủy,  lập danh sách thanh niên nhập ngũ tham gia học lớp tìm hiểu về Đảng ; đồng thời  hoàn thiện hồ sơ. Thời gian  hoàn thành trước 5/02/2021

BƯỚC 7 :

Ban quân sự xã chủ động  tham mưu cho Hội đồng NVQS xã, tổ chức hội nghị gặp mặt, liên hoan văn nghệ  tặng quà, phát quân trang, giao nhiệm vụ cho thanh niên lên đường nhập ngũ thời gian trước 23./02/2021

Tổ chức giao quân tại Huyện theo đúng thời gian , kế hoạch cấp trên

Thời gian giao quân dự kiến ngày27/02/2021.

* Dự kiến chỉ tiêu nhập ngũ năm 2021.

Trên cơ sở tổng nguồn thanh niên trong độ tuổi, HĐNVQS đã xuống lệnh điều động và xét thực tế của địa phương ,của các thôn  

 Căn cứ vào chỉ tiêu huyện giao cho xã vế khám huyên ,Chỉ tiêu  đủ điều kiện sức khoẻ  sẵn sàng nhập ngũ.chỉ tiêu nhập ngũ năn 2021 ,HĐNVQS xã – UBND xã giao chỉ tiêu phấn đấu cho các thôn. Đợt 1: 46 thanh niên cụ thể

1. Thôn Trà lý  khám tuyển  15 chỉ tiêu thanh niên đi khám tuyển

2. Thôn Hải Nhuận  khám tuyển 15 chỉ tiêu thanh niên đi khám tuyển

3. Thôn Ốc Nhuận khám tuyển 07 chỉ tiêu thanh niên đi khám tuyển

4. Thôn Quý Đức khám tuyển 5 chỉ tiêu thanh niên đi khám tuyển

5. Thôn Lợi Thành  khám tuyển 4 chỉ tiêu  thanh niên đi khám tuyển

 

 

Căn cứ vào chất lượng sức khỏe khám đợt 1 được giao các thôn HĐNVQS xã báo cáo Đảng ủy xin chủ trương xuống lệnh khám đợt 2.

         III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

Ban quân sự xã tham mưu cho Ban Chấp Hành Đảng bộ họp  ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo phân công các đồng chí đảng uỷ viên phụ trách thôn  xuyên suốt trong quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Đề nghị các ban chi ủy, chi bộ có nghị quyết lãnh đạo,để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khám tuyển, giao quân năm 2021.

Ban quân sự xã chủ động tham mưu, họp HĐNVQS xã, phân công các thành viên HĐNVQS phụ trách các thôn,các ban ngành, quán triệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân  2021 (có danh sách kèm theo).

Tham mưu cho đảng ủy, UBND xã, Hội đồng thi đua khen thưởng đưa nội dung, nhiệm vụ, chấp hành thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu nhập ngũ các thôn, các ngành vào xét thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2021,

IV. PHÂN CÔNG CÁC BAN, NGÀNH.

1. Đài truyền thanh xã: Phối hợp với Ban Tuyên GiáoThường xuyên tuyên truyền Luật NVQS, danh sách sơ tuyển, khám tuyển, viết bài tuyên truyền động viện đôn đốc nhắc nhở - từ khâu sơ tuyển đến giao quân theo quy trình thời gian các bước.

2. Trạm y tế: Chuẩn bị cán bộ, cơ sở vật chất, giấy tờ có liên quan đến công tác chuyên môn ngành y trong quá trình sơ tuyển và chịu trách nhiệm về két luận sơ tuyển,

4. Ban văn hóa: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền luật NVQS và các quy định của nhà nước và  bố trí băng, cờ, khẩu hiệu tại địa điểm sơ tuyển và trụ sở UBND xã ,

5. Ban tư pháp  Phối hợp theo dõi sổ đăng ký – danh sách sơ tuyển, công tác sao trích lục giấy khai sinh của các thanh niên nhập ngũ,

6. Ban công an phối hợp BQS Rà soát về chính trị theo quy định Thông tư liên tịch số 50/TTLT – BQP-BCA,ngày 15/4/2016 của bộ quốc phòng bộ công an ,đối với các thanh niên sơ tuyển, khám tuyển ,nhập ngũ về chính trị và các vấn đề liên quan, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình tuyển chọn đến khi giao quân, kết hợp với ban quân sự sẵn sàng làm nhiệm vụ khi được điều động của cấp trên.

7. UBMTQ xã,  Các ban, ngành, đoàn thể, các ban công tác mặt trận cơ sở thôn, hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, họp triển khai, tuyên truyền đến các đoàn viên hội viên của tổ chức mình về nhiệm vụ chính trị của địa phương  gắn liên với nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Các ban thôn thường xuyên tuyên truyền động viên nhắc nhở thanh niên và gia đình có con em trong diện thực hiện Luật NVQS tự giác nghiêm chỉnh chấp hành, các đoàn thể vận động tuyên truyền, đôn đốc gia đình đoàn viên hội viên có con em hăng hái làm nghĩa vụ quân sự.

Các ông thôn đội trưởng 5 thôn: Chủ động nắm bắt tình hình ở thôn mình chịu trách nhiệm quản lý phụ trách, phối hợp ban thôn, động viên, đôn đốc, nhắc nhở thanh niên thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Chịu sự phân công điều hành của ban chỉ huy quân sự xã.

8. Ban chỉ huy quân sự xã: Chủ động xây dựng dự trù kinh phí tuyển quân báo cáo thường trực đảng ủy , thường trực ủy ban xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

  Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối kết hợp cán bộ huyện đội phụ trách xã, giải quyết các vấn đề vướng mắc nảy sinh trong nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đồng thời là cơ quan thường trực

9. Ban tài chính: chủ động đảm bảo đủ nguồn tài chính cho công tác truyển quân năm 2021.

10. Khó khăn vướng mắc báo cáo kịp thời thường trực đảng ủy, thường trực ủy ban để kịp thời giải quyết.

Trên đây là kế hoạch của UBND xã về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các thôn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện thường xuyên báo cáo kết quả về Thường trực Đảng ủy, thường trực UBND phấn đấu hoàn thành đủ chỉ tiêu giao quân 2021.

Nơi nhận:

   - Hội đồng NVQS huyện (để b/c);

   -TT Đảng, HĐND, UBND xã;

   - Các thành viên HĐNVQS;

   - Các ban, ngành, đoàn thể;

   - Ban chi uỷ, ban thôn: 5 thôn;

   - Lưu vp

TM. UBND XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Văn Dũng

 

 

                                 
 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 363
Tổng số điểm của bài viết là: 417 trong 97 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác